Att stötta läsandet och skrivandet

Att stötta läsandet och skrivandet För att lättare förstå hur man skriver en vetenskaplig uppsats har jag tillsammans med eleverna analyserat uppsatsens språkliga struktur. Det i ett försök att både stötta eleverna i läsandet och skrivandet. För att eleverna ska kunna känna igen språket och uppbyggnaden av en formell text började vi med att plocka […]

Cirkelmodellen som hjälpmedel

Idag har jag avslutat mitt arbete med genrepedagogikens cirkelmodell i svenska 2. Vid första lektionstillfället diskuterade vi i små grupper (enligt modellen thinking together) och i helklass vad som kännetecknar en utredande text. Det gjorde vi för att bygga upp en gemensam kunskap i klassrummet och för att ringa in klassens förförståelse.  Eleverna fick bekanta […]

Lärande, språk och interaktion.

Genrerpedagogik & cirkelmodellen - mina bästa redskap i klassrummet ”Alla sammanhang har sitt språk” brukar jag säga till mina elever. Det viktiga när vi pratar är att vi vet vad vi vill säga och till vem och förstå i vilken situation vi befinner oss. Det är sedan situationen som får styra hur vi uttrycker oss. Ibland […]

utforskande tal

I styrdokumenten i ämnet svenska står det att ”språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling”. Det står också att undervisningen i svenska ”ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv [---] och eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de […]

Språket bär kunskapen

Språk i alla ämnen I ämnesplanen för svenska på gymnasiet står det att ”språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv”.   […]

Språkets betydelse i alla ämnen

Undersökningar visar att svenska elever presterar allt sämre. Det finns  stora skillnader gällande skolresultat mellan elever med svenska som modersmål och elever med ett annat modersmål än svenska. I boken Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, berättar forskarna Maaike Hajer och Theun Meestringa om vikten att arbeta med språkintegrerad ämnesundervisning. Syftet är att belysa […]

Hej världen!

Välkommen till WordPress. Det här är ditt första inlägg. Redigera det eller radera det. Sedan kan du börja blogga! by