Cirkelmodellen som hjälpmedel

Idag har jag avslutat mitt arbete med genrepedagogikens cirkelmodell i svenska 2. Vid första lektionstillfället diskuterade vi i små grupper (enligt modellen thinking together) och i helklass vad som kännetecknar en utredande text. Det gjorde vi för att bygga upp en gemensam kunskap i klassrummet och för att ringa in klassens förförståelse.  Eleverna fick bekanta […]