Hur ska eleverna veta?

Hur ska eleverna veta hur de ska svara för att nå kunskapskraven för ett A? Den frågan ställde mina ambitiösa teknikettor. Tillsammans tolkade vi kunskapskraven och sammanställde svar som vi kom överens om motsvarar kunskapskraven för ett E, C och A.

Kunskapskravet säger att skillnaden mellan ett svar på E-nivå och ett svar på A-nivå är skillnaden i hur underbyggt och hur utvecklat svaret är.

Det skulle kunna se ut ungefär så här.

E

  • Enkelt svar. Här svarar eleven bara på frågan.

C

  • Utvecklat svar. Här svarar eleven på frågan och ger exempel som stödjer svaret.

A

  • Väl utvecklat svar. Här svarar eleven på frågan, ger exempel och svarar mer nyanserat där eleven resonerar kring frågan och presenterar nya aspekter av det berörda ämnet.

Skillnaden ligger i hur mycket eller väl eleven beskriver orsaker eller konsekvenser, hur hen beskriver skeendet ur olika perspektiv eller olika aspekter av skeendet, och hur tydlig eleven är i resonemanget.

Exempel:

Vad är skillnaden mellan tal- och skriftspråk? Motivera.

E- svar: Skillnaden är att talspråk talar man och skriftspråk skriver man.  “Språken” är alltså inte identiska. I talspråk är det dessutom vanligare med slang. I skriftspråk försöker man hålla sig till de grammatiska regler som finns.

C-svar: Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk är egentligen ganska stor. Talspråk talar man och skrivspråk skriver man. Exempelvis talar man ibland om att orden  de och dem utgör skriftspråket och dom talspråket. Här kan man kanske tala om att talspråket inte håller sig till alla grammatiska regler. I talspråk är det vanligare med slang, något man vanligtvis undviker i skriftspråk.

A-svar: Skillnaden mellan tal- och skriftspråk är ganska stor. Talspråket följer inte samma grammatiska regler som skriftspråket alltid gör. Med det menar jag att i en talsituation finns det vanligtvis en kommunikativ kanal mellan de talande. Där både rösten och kroppspråket kan ha en betydelse för i den talande situationen.  Talspråket kan också upplevas som ett mer informellt språk, som kan bli ostrukturerat beroende på vad som händer i talsituationen. Skriftspråket däremot behöver vara mer korrekt redan från början eftersom man kanske inte vet vem mottagaren av texten är eller kan avläsa hur läsaren reagerar på det lästa. Exempel på hur talspråk skiljer sig från skriftspråk är exempelvis ordet dom som i skrift istället blir de och dem. I tal är det också vanligare att man använder han istället för honom Jag gav han bollen. I skrift däremot är det vanligare att man skriver Jag gav honom bollen.

 

 

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *