SIOP-modellen

SIOP står för Sheltered Instruction Observation Protocol. SIOP kan användas för att synliggöra den egna undervisningen eller en kollegas, vid exempelvis ett auskultationstillfälle. Modellen kan även fungera som hjälp när man planerar sin undervisning så att den blir språkinriktad.

LEKTIONSFÖRBEREDELSE
1. Läraren presenterar och definierar tydliga ämnesmål för eleverna.
2. Lärarens presenterar och definierar språkliga mål för eleverna.
3. Ämnesord och begrepp anpassas efter elevernas ålder och undervisningsnivå.
4. Ett rikt utbud av läromedel används för att göra lektionen betydelsefull. Läraren tydliggör innehållet med olika material, t.ex. texter ur olika genrer, multimodala texter, bilder och filmer.
5. Ämnesinnehållet anpassas till olika elevers kompetenser. Det kan handla om att muntligt eller skriftligt bearbeta innehållet. Eleverna får stöd att strukturera innehållet med hjälp av grafiska modeller.
6. Begreppen knyts an till elevernas vardagsspråk. Eleverna får möjlighet att muntligt bearbeta innehållet.

ATT SKAPA FÖRSTÅELSE & BYGGA UPP FÖRKUNSKAPER
7. Ämnesbegrepp knyts explicit till elevernas tidigare upplevelser.
8. Nya begrepp knyts explicit till innehållet som tidigare lärts in. Rika möjligheter till dialog ges i klassrummet. Läraren inkluderar eleverna i genomgången.
9. Nyckelbegrepp betonas, upprepas och skrivs så att eleverna inser vikten av dessa.

BEGRIPLIGT FLÖDE
10. Muntligt språk är anpassat till elevernas språknivå.
11. Tydliga förklaringar av uppgifter och instruktioner ges, liksom goda möjligheter till interaktion. Samarbete i par, grupp, sociala medier. Läraren förklarar hur förmågorna ska uttryckas, både muntligt och skriftligt. Läraren ger regelbundet feedback på, och bygger vidare på och anknyter till elevernas svar.
12. Olika tekniker används för att förtydliga ämnesbegrepp (bild, grafiska framställningar, demonstrationer och gester)

STRATEGIER
13. Elever ges möjlighet att använda strategier för inlärning. Eleverna ges möjlighet att bearbeta och reflektera över innehållet med olika estetiska uttryckssätt och/eller med olika digitala verktyg.
14. Under lektioner använder läraren sig av s.k stöttor (scaffoldings) för att främja elevernas förståelse och formulerande.
15. En variation av frågetyper används, inklusive kognitivt komplexa frågor. (Använd med fördel Cummnins fyrfältare, VÖL-modellen och VENN-diagrammet)

INTERAKTION
16. Det ges goda möjligheter till interaktion och djupgående diskussioner mellan lärare och elever kring ämnesbegrepp.
17. Läraren ger tillräckligt mycket betänketid åt eleverna till att formulera sina svar och inlägg.
18. Eleverna ges utrymme att förklara och diskutera nyckelord på sitt modersmål om detta behövs, med hjälp av kamrater, ordbok.
(Även här kan modellen thinking together användas)

TILLÄMPNING
Lektionen avslutas med tydlig återkoppling till målen, där eleverna får reflektera vad, hur och varför de lärt sig.
19. Material för eleverna att öva ämneskunskaperna på.
20. Aktiviteter för att tillämpa språk- och ämneskunskaper i klassen.
21. Läraren använder sig av aktivietet som integrerar alla språkfärdigheter (läsa, tala, skriva, lyssna)

TILLBAKABLICK OCH BEDÖMNING
22. Tydliga genomgångar av nyckelbegrepp.
23. Läraren ger regelbundet feedback på elevernas yttranden och arbeten (språkligt och innehållsmässigt).
24. Läraren bedömer förståelse och inlärning av alla mål i temat,
bl. a. i form av prov

(fritt ur Språkinriktad undervisning. En handbok. Hajer, Maaike och Meestringa,Theun )

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *