Språket bär kunskapen

Språk i alla ämnen

I ämnesplanen för svenska på gymnasiet står det att ”språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv”.

 

Utan ett språk kan inte våra elever lära sig något, inte i skolan och inte på fritiden. Vi lärare kan inte heller undervisa våra elever utan en fungerande språkkanal.

 

Att arbeta med språkinriktad ämnesundervisning är en förutsättning för bättre lärande.

 

På Pauliskolans teknikprogram och naturvetenskapsprogram arbetar vi sedan länge med olika språkprojekt i syfte att lättare få eleverna att nå målen.

 

Sedan cirka ett år tillbaka arbetar programmen på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som leds av Maria Kouns, forskare på Malmö högskola.

 

Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i alla ämnen är gynnsamma för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. (Greppa Språket.133) Även skolverkets kräver att skolor i Sverige ska se till att både den språkliga utvecklingen och ämneskunskaper hamnar i centrum i klassrummet.

 

I Teknikprogrammets och naturvetenskapsprogrammets språkprojekt arbetar en grupp lärare med att hitta sätt att följa upp elevernas språkutveckling, skapa strategier för språkstöd samt presentera en plan för lärarnas kompetensutveckling inom språk- och begreppsutveckling. I arbetet undersöker vi bland annat vilka språkrelaterade didaktiska frågor som ämneslärare kan stöta på när de arbetar med flerspråkiga elever. Här arbetar vi med stöd i forskarna Maaike Hajers och Theun Meestringas forskning. Forskarna menar att om man arbetar med att utveckla språkkompetensen så når eleverna lättar kunskapsmålen. De förespråkar vidare införandet av en språkpolicy på alla skolor.

 

Vårt mål är att inte sänka kraven eller förväntningarna på våra elever utan arbeta med språket i ALLA ämnen så att eleverna lär sig bättre. Vi arbetar med elevernas förförståelse och med utgångspunkt i den utveckla lärandet – genom språket. Det handlar om att ge eleverna både auditivt och visuellt stöd för att bättre kunna kontextualisera och begripliggöra abstrakta fenomen.

 

Gruppen består av lärare i matematik, fysik, kemi, samhällsvetenskap och svenska. Gruppens ledare och mentor är Maria Kouns, snart doktor i ämnet språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, på MAH.

 

I denna blogg kommer jag att berätta om hur arbetet fortskrider.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *