BFL & The Big 5

BFL, Bedömning för lärande

BFL rör utveckling av bedömning och utveckling av undervisning. Bedömning för lärande, kallas även formativ bedömning och handlar om att kontinuerligt föra samtal med eleven om var denne befinner sig i sin utveckling, i sitt lärande – i förhållande till målet. Syftet med BFL är att synliggöra för eleven vad eleven bör göra för att nå sina mål.

Nedan följer några centrala punkter inom BFL som kan hjälpa läraren och eleven att nå målen:

Nyckelstrategier

  1. Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och beygsnivåer.
  2. Att skapa tydliga tecken på lärande.
  3. Att ge återkoppling som för lärandet framåt.
  4. Att aktivera eleverna som resurser åt varandra.
  5. Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer.

 

The Big 5

1. Analysförmåga

Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra likheter och skillnader, jämföra fördelar och nackdelar.

2. Kommunikativ förmåga

Samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa.

3. Informationshantering

Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

4. Begreppsförståelse

Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra och använda dem i olika/nya sammanhang.

5. Metakognitiv förmåga

Tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier, pröva och ompröva.

Från skolverket

Nedan visas ett youtube-klipp från Växthuset Gottsunda.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *