Vad säger skolverket?

Kopia av skolverkets förslag på hur man kan arbeta på ett språkutvecklande sätt:  http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs.

I de två första kapitlen i Lgr 11, liksom i övriga obligatoriska skolformers läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. I alla kursplaner, och kanske särskilt tydligt i kunskapskraven syns också olika språkliga uttrycksformer som eleverna ska ges möjlighet att använda.

Det här utvecklingspaketet syftar till att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp.

Förslag på arbetsgång

Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. I vårt förslag på arbetsgång ger vi ett exempel på hur man kan arbeta med paketet under fem tillfällen om cirka två timmar.

Deltagarna arbetar enskilt med olika uppgifter före eller mellan träffarna. Längden på träffarna och antalet träffar kan variera beroende på förkunskaper och hur djupt man vill tränga in i diskussionerna. Paketet kan användas i flera omgångar eller delas upp på andra sätt. Det finns även möjlighet att välja ut en eller två delar och enbart fokusera på dessa.

Språkutvecklande i alla ämnen

Få syn på språket

Greppa språket

Checklista språkutvecklande arbetsområde

Fem steg för planering

Tala Lyssna Läsa Skriva Matris

Arbetsgång

Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång. Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg.

Möte 1

Enskilt arbete inför mötet

 • Läs del 1 och 2 (sidan 2-6) i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Välj ut en text som du har använt i undervisningen för att ha som utgångspunkt i diskussionen med dina kollegor.
 • Reflektera enskilt kring de frågor som finns på sidan 6 och vad du vill ta upp i samtalet med dina kollegor.

Under mötet

 • Titta på de två filmerna Språk i alla ämnen del 1 och Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 • Reflektera över innehållet i mindre grupper.
 • Diskutera de frågor som finns på sidan 6 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen utifrån de texter som ni tagit med till mötet.
 • I filmen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt pratar Anna Kaya om olika stöttningsstrategier. Kom överens om en eller flera stöttningsstrategier som ni ska pröva i undervisningen kring någon ämnesspecifik text till nästa gång.

Möte 2

Enskilt arbete inför mötet

 • Använd ämnesspecifika texter i undervisningen och pröva en eller flera av de stöttningsstrategier ni kommit överens om. Dokumentera dina reflektioner.
 • Läs sidan 7-10 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Ta med en av de planeringar du har gjort till möte 2 som underlag för diskussionerna.

Under mötet

 • Berätta om era erfarenheter av att använda tydliga stöttningsstrategier i undervisningen.
 • Välj ut en av de planeringar som ni har tagit med till mötet och diskutera den utifrån frågorna på sidan 10 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.
 • Formulera tillsammans exempel på hur språkliga mål skulle kunna formuleras i den valda planeringen och diskutera vad sådana mål får för konsekvenser för undervisningen.
 • Kom överens om hur ni ska pröva att få reda på elevernas erfarenheter, föreställningar och ämnesspråkliga förkunskaper inför ett nytt undervisningsinnehåll.
 • Kom också överens om ett eller flera sätt ni kan pröva för att eleverna ska bli språkligt aktiva samtidigt som de får stöttning i att utveckla ett ämnesadekvat språk.
 • Titta på filmen Språk i alla ämnen del 2.
 • Diskutera filmens innehåll och de tankar den väcker.

Möte 3

Enskilt arbete inför mötet

 • Ta reda på elevernas erfarenheter, föreställningar och ämnesspråkliga förkunskaper i undervisningen inför ett nytt undervisningsinnehåll eller ämnesområde.
 • Sträva efter att genomföra undervisning där eleverna får vara språkligt aktiva på olika sätt, samtidigt som du som lärare stöttar dem i att utveckla ett ämnesadekvat språk.
 • Läs sidan 11-18 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och notera sådant du vill lyfta med dina kollegor kring frågorna som finns efter varje del av det aktuella avsnittet.

Under mötet

 • Berätta om era erfarenheter av den genomförda undervisningen.
 • Diskutera de frågor som finns i det lästa avsnittet av diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.
 • Se en eller flera av de ämnesspecifika filmerna.
 • Kom överens om vad ni kan pröva i undervisningen som rör till exempel:
 1. Elevernas förförståelse av en text som ska behandlas i undervisningen.
 2. Hur ni kan ge eleverna återkoppling på de språkliga uttrycksformer som de använder i undervisningen.
 3. Hur ni kan undervisa om och stötta eleverna i genomförandet av muntliga presentationer.
 4. Hur ni kan konstruera uppgifter som är tankemässigt utmanade för eleverna och hur ni kan stötta dem på ett adekvat sätt i arbetet med dessa uppgifter.
 5. Hur ni kan utveckla elevernas ämnesspecifika ord- och begreppsförråd och låta dem använda detta språk i meningsfulla sammanhang.
 6. Hur ni kan formulera öppna frågor som inbjuder till språklig aktivitet i ett samtal om en ämnesspecifik text.
 7. Hur ni kan synliggöra elevernas kunskapsutveckling såväl som deras språkutveckling.
 • Enas om vad ni ska pröva i undervisningen till nästa gång.

Det är många och viktiga frågor att diskutera och att pröva, det kan vara en fördel att stanna upp i detta arbete och återkomma till dessa frågor vid flera tillfällen.


Möte 4

Enskilt arbete inför mötet

 • Pröva de delar som ni enats om i din undervisning och skriv ner dina egna reflektioner kring vad som händer.
 • Läs den avslutande sammanfattningen på sidan 18 i diskussionsunerlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och notera sådant du vill lyfta med dina kollegor.
 • Ta med idéer om en ny arbetsuppgift eller ett nytt arbetsområde som ni skulle kunna planera tillsammans i ämnes- eller arbetslaget.

Under mötet

 • Berätta om era erfarenheter av det ni prövat i undervisningen.
 • Kom överens om en ny arbetsuppgift eller ett mindre arbetsområde som ni vill planera tillsammans.
 • Utgå från frågorna på sidan 18 i diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt de kunskaper och erfarenheter som arbetet så här långt har gett er och planera ett nytt arbetsområde med så tydligt språkligt fokus som möjligt.

Möte 5

Enskilt arbete inför mötet

 • Genomför den planerade undervisningen.
 • Utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna med fokus på de språkutvecklande inslagen.

Under mötet

 • Diskutera hur undervisningen fungerade, vad som var svårt och vad som gick lättare samt hur eleverna uppfattade undervisningen.
 • Kom överens om hur ni ska fortsätta ert arbete.

 

 

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *